ข้อมูลพื้นฐาน

cropped-logo.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

          ตำบลบ้านพร้าว  เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลหัวนา  เมื่อ  พ.ศ. 2510  โดยมีชื่อเรียกตาม บ้านพร้าว หมู่ที่ 1  เนื่องจากเป็นบ้านเก่าแก่ก่อนหมู่บ้านอื่นในตำบล  โดยจะเห็นได้จากมีพระธาตุโบราณของหมู่บ้านซึ่งมีอายุนับได้หลายร้อยปีตั้งอยู่ในวัดสระธาตุบ้านพร้าว  มีดวงตราประจำ  อบต.  เป็นรูปพระธาตุ   ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลบ้านพร้าว 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2539  และ ใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลบ้านพร้าว

E-mail  banproaw@hotmail.com       
Facbook  อบต.บ้านพร้าว อำเภอเมือง นภ  
Website : http://www.banproaw.go.th/
โทร  0-4231-5864   แฟกซ์  0-4231-5864  ต่อ 15

 1. สภาพทั่วไป

   1.1  ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  ตั้งอยู่ที่บ้านบก  หมู่ที่ 5  ถนน หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านพร้าว   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง  ระยะห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู   14  กิโลเมตร

     1.2  เนื้อที่

            ตำบลบ้านพร้าว  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   82.85  ตารางกิโลเมตร  หรือ  จำนวน  51,781.25  ไร่

            อาณาเขต

            ทิศเหนือ       ติดเขต  ตำบลหนองหว้า    ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

            ทิศใต้           ติดเขต  ตำบลหัวนา          อำเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลำภู

            ทิศตะวันออก  ติดเขต  ตำบลบ้านขาม      อำเภอเมือง     จังหวัดหนองบัวลำภู

            ทิศตะวันตก    ติดเขต  ตำบลหนองแก      อำเภอศรีบุญเรือง    จังหวัดหนองบัวลำภู

 

     1.3  ภูมิประเทศ

            ลักษณะตำบลบ้านพร้าว กว้างเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  มีถนนสายหลักของตำบล  คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  228  (สายหนองบัว-ชุมแพ)  ตัดผ่านตอนกลางของตำบลไปในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้  โดยผ่านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ  หมู่ที่ 5  บ้านบก  หมู่ที่ 11 บ้านหัวขัว  และ  หมู่ที่ 9  บ้านพันดอน และสายรองของตำบล  คือ ถนนลาดยาง  สายวังหมื่น-สร้างเสี่ยน  ผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลโดยผ่านหมู่ที่  1  บ้านพร้าว  หมู่ที่  2  บ้านหัน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกม่วย  และหมู่ที่  14  บ้านท่าโพธิ์ชัย  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ ห้วยโจด  ห้วยกุดเชือก  ห้วยนากุง ห้วยแป้น  ห้วยกกค้อ  ห้วยกุดสระใน  ห้วยโสกเก้าหาบ  หนองฝาย   กุดซอย  และหนองสระพัง  ไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ  ในเขตตำบลบ้านพร้าว  เป็นต้น

1.4  จำนวนหมู่บ้าน

                 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  ทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่  ตร.กม.

พื้นที่ถือครองทั้งหมด

ทำนา ทำสวน ทำไร่ ที่อยู่อาศัย

รวม/ไร่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

บ้านพร้าว

บ้านหัน

บ้านโคกม่วย

บ้านป่าคา

บ้านบก

บ้านโนนเรียง

บ้านศรีสุข

บ้านโนนสูง

บ้านพันดอน

บ้านห้วยค้อ

บ้านหัวขัว

บ้านโนนสำราญ

บ้านนาล้อม

บ้านท่าโพธิ์ชัย

บ้านใหม่วังทอง

12.36

1.64

7.48

4.39

3.09

7.18

8.59

2.95

3.46

10.94

3.12

4.23

2.16

3.17

6.78

2,530

2,157

1,556

1,900

2,000

4,113

1,876

2,343

1,500

1,700

956

606

350

3,500

1,300

25

200

1,526

97

300

650

1,200

130

46

5

15

70

150

450

1,000

167

900

200

150

32

100

50

300

95

15

20

1,125

500

0.61

0.38

0.34

0.29

0.22

0.36

0.16

0.13

0.38

0.69

0.10

0.12

0.10

0.10

0.28

3,141

3,501

3,454

3,147

2,550

4,375

2,623

2,448

2,900

2,450

1,127

658

500

4,895

2,250

1.5 สภาพภูมิอากาศ

              สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  สภาพอากาศโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี  จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู

          –  ฤดูร้อน  ตั้งแต่  มีนาคม  ถึง  เมษายน  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  34-36  องศาเซลเซียส

          –  ฤดูฝน    ตั้งแต่  พฤษภาคม  ถึง  ตุลาคม  ฝนจะตกมากในเดือนสิงหาคม-กันยายน  เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น

          –  ฤดูหนาว  ตั้งแต่  พฤศจิกายน  ถึง  กุมภาพันธ์  ซึ่งอากาศจะหนาวมากในช่วงเดือน  ธันวาคม-มกราคมโดยอุณหภูมิเฉลี่ย  15-16  องศาเซลเซียส

1.6  ประชากร

                 จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  รวมทั้งหมด  9,690  คน 

ประกอบด้วย  ประชากรชาย จำนวน  4,889  ประชากรหญิง จำนวน  4,801  คน  จำนวนครัวเรือน  2,531  ครัวเรือน  โดยแยกตามหมู่บ้านที่อาศัยจริง  ดังนี้    (ข้อมูล ณ  เดือน เมษายน 2558)

 

หมู่บ้าน

ชาย หญิง

รวม

บ้านพร้าว 312 314 626
บ้านหัน 350 363 713
บ้านโคกม่วย 359 333 692
บ้านป่าคา 262 281 543
บ้านบก 350 342 692
บ้านโนนเรียง 540 578 1,118
บ้านศรีสุข 559 524 1,083
บ้านโนนสูง 351 343 694
บ้านพันดอน 210 210 420
บ้านห้วยค้อ 399 354 753
บ้านหัวขัว 208 198 406
บ้านโนนสำราญ 174 170 344
บ้านนาล้อม 128 124 252
บ้านท่าโพธิ์ชัย 349 346 695
บ้านใหม่วังทอง 338 321 659
รวม 4,889 4,801 9,690

 

1.7  สมรรถนะดิน

                     ดินตำบลบ้านพร้าว  เป็นดินร่วนปนทราย  มีการระบายน้ำดี    หรือค่อนข้างเป็นดินทรายมีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ  เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูฝนเท่านั้น  ถ้าหากมีการชลประทานอันเหมาะสมจะสามารถทำนาปรังในฤดูแล้ง  หรือปลูกพืชผัก  หรือปลูกพืชไร่ต่าง ๆ  ได้หลังฤดูทำนาปี

1.8  แหล่งน้ำที่สำคัญ

          แหล่งน้ำที่สำคัญ  ในเขตตำบลบ้านพร้าว  มีหนองน้ำ  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้

1.8.1  หนองนาใหญ่   หมู่ที่ 2,14                    ความจุโดยประมาณ       632,000   ลบม.

1.8.2  หนองสระพัง   หมู่ที่  1              ความจุโดยประมาณ       73,500     ลบม.

1.8.3  สระหิน  หมู่ที่  6                     ความจุโดยประมาณ       26,700     ลบม.

1.8.4  หนองโสกเก้าหาบ  หมู่ที่  7                   ความจุโดยประมาณ       20,700               ลบม.

1.8.5  หนองไส้ไก่   หมู่ที่ 8,15              ความจุโดยประมาณ       195,900    ลบม.

1.8.6  หนองแคมป์  หมู่ 9                   ความจุโดยประมาณ         90,000    ลบม.

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ

             อาชีพ

 • การเกษตร
 • การพาณิชย์
 • ผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศ
 • รับราชการ

 

 1. สภาพทางสังคม

     3.1  ด้านการศึกษา

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่   จำนวน  9  แห่ง   ดังนี้

          3.1.1 สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มี 6 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านโคกม่วย
 2. โรงเรียนบ้านบ้านพร้าว
 3. โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
 4. โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
 5. โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
 6. โรงเรียนบ้านห้วยค้อ

 

3.1.2 สถานศึกษา สังกัด อบต. บ้านพร้าว มี 2 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุบ้านพร้าว   ม. 1   รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง  ม.  6   รับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน

 

3.1.3 สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มี 1 แห่ง ได้แก่

 1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

  ข้อมูล  จปฐ.

   ปี  พ.ศ. 2558  ผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ของตำบลบ้านพร้าว  มี  5  หมวด  คือ  

   หมวดที่  1  สุขภาพ

   หมวดที่  2  มีบ้านอาศัย

   หมวดที่  3  ฝักใฝ่การศึกษา

   หมวดที่  4  รายได้ก้าวหน้า

   หมวดที่  5  ปลูกฝังค่านิยมไทย

      จำนวนทั้งสิ้น  30  ตัวชี้วัด  พบว่าบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด   รายได้เฉลี่ย 32,000  บาทต่อคนต่อปี และไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในปี  2558

 

 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  (ข้อมูล ณ วันที่  19  พฤษภาคม  2558)  

          ตำบลบ้านพร้าว   มีวัด/สำนักสงฆ์   รวมทั้งหมด  15   แห่ง   ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อวัด สถานที่ตั้ง (หมู่บ้าน) จำนวน พระภิกษุ/สามเณร
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

วัดสระธาตุ

วัดศรีรุ่งเรือง

สำนักสงฆ์ธรรมเจดีย์

วัดทุ่งสว่าง

วัดป่าสีมาวาส

วัดวิเศษชัยศรี

วัดป่าโคกสะอาด

สำนักสงฆ์สันติธรรม

สำนักสงฆ์ป่าเรไร

วัดศรีสว่าง

วัดสมานสมณวาส

สำนักสงฆ์ป่าศรีมงคล

สำนักสงฆ์มฤคทายวัน

วัดศิริมงคล

วัดบ้านนาล้อม

บ้านพร้าว

บ้านโคกม่วย

บ้านโคกม่วย

บ้านป่าคา

บ้านบก

บ้านโนนเรียง

บ้านศรีสุข

บ้านศรีสุข

บ้านโนนสูง

บ้านพันดอน

บ้านห้วยค้อ

บ้านโนนสำราญ

บ้านท่าโพธิ์ชัย

บ้านใหม่วังทอง

บ้านนาล้อม

8

2

3

4

7

4

3

2

4

2

3

3

9

3

7

รวม 64

    3.3  สาธารณสุข

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   มี   2   แห่ง

                 3.3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว

                 3.3.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบก

          อัตราการมีและการใช้ส้วมซึม   ร้อยละ   100  %

 1. การบริการขั้นพื้นฐาน

     4.1  การคมนาคม

            การคมนาคมที่ใช้ในตำบลบ้านพร้าวนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  จะเป็นการคมนาคมโดยรถยนต์เป็นหลัก  ซึ่งสามารถติดต่อกับตำบลต่าง ๆ   โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ    โดยระยะทางจากตำบลบ้านพร้าวไปยังตำบลต่าง ๆ  มีดังนี้

                ตำบล                                             ระยะทางจากตำบลบ้านพร้าว  (กม.)

          ตำบลหนองหว้า                                                  8      กิโลเมตร

          ตำบลโนนขมิ้น                                                    18      กิโลเมตร

          ตำบลบ้านขาม                                                   10      กิโลเมตร

          ตำบลหัวนา                                                      10      กิโลเมตร

          ตำบลหนองแก                                                   11      กิโลเมตร

     4.2  การโทรคมนาคม

            ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต               1   แห่ง  ตั้งอยู่ที่   บ้านบก  ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

     4.3  การไฟฟ้า

 •   หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้       15     หมู่บ้าน
 • จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  90%  ของจำนวนหลังคาเรือน

     4.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                                15      แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                                           8        แห่ง
 • บ่อโยก (บ่อบาดาล)                                33      แห่ง
 • สระน้ำ                                             30      แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน                                     19      แห่ง
 1. ข้อมูลอื่น ๆ

     5.1  ทรัพยากรในพื้นที่

 • พื้นที่ป่าไม้   1,700   ไร่

     5.2  มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน        จำนวน           500     คน
 • อปพร.                 จำนวน           176     คน
 • อาสาจราจรชุมชน    จำนวน            20     คน