ผู้บริหาร

 

boss

นายจรัส ศรีรัตนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

1

นายสอน   ผาสุจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายเกษตร อันลูกท้าว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นางสมคิด   สัมมุตถี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล