ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   1   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่   1    การจัดทำแผนแม่บทชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่   2    ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แนวทางการพัฒนาที่   3    สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   2   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   1    ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่   2    ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนาที่   3    พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่   4    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่   1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่   2    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่   3    สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่   4    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่   5    สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่   6    ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่   7    การป้องกันและควบคุมโรค

แนวทางการพัฒนาที่   8    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน

แนวทางการพัฒนาที่   9    ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่   10   การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต.

แนวทางการพัฒนาที่   11   เพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่   1     ส่งเสริมพุทธศาสนา

แนวทางการพัฒนาที่   2     ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีสำคัญ