วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้    มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

 3. จัดระบบการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

 4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 6. จัดให้มีการบริหารงานที่ดี  รวดเร็ว  และก้าวทันเทคโนโลยี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

 2. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่

 3. ชุมชนสะอาด   สวยงาม  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

 4. ประชาชนมีการศึกษา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 6. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว  และประทับใจ