ศักยภาพในองค์กร

ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 1. โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   แบ่งเป็น  2   ส่วน  คือ

           1.1  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล      ประกอบด้วย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกจากประชาชนในเขตตำบลบ้านพร้าว   จำนวน  30  คน

           1.2   ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการ   จำนวน  2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  คน

 1. 2. โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   ประกอบด้วย
 • สำนักงานปลัด                                    20     คน   
 • กองคลัง                                             7      คน
 • กองช่าง                                             6      คน
 •   ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    11      คน
 •   ส่วนสวัสดิการสังคม                         3       คน

                                                รวม              47      คน

อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ปี 2556

 

ส่วนราชการ

ครูผู้ช่วย

 

ครู

จำนวนพนักงานแยกตามระดับ

รวม

พนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง

รวมทั้งสิ้น

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

7

8

ตามภารกิจ

ชั่วคราว

สำนักงานปลัด

1

1

2

1

1

6

6

8

20

กองคลัง

1

1

1

1

4

3

7

กองช่าง

1

1

1

 

3

3

6

ส่วนการศึกษาฯ

1

4

1

1

7

3

1

11

ส่วนสวัสดิการฯ

1

1

2

1

3

รวม

1

4

1

1

1

5

5

2

1

21

16

9

47

 1. ระดับการศึกษา
 2.    ปริญญาโท                 จำนวน              11    คน          
 •  ปริญญาตรี                 จำนวน                       15  คน          
 •  อนุปริญญา                 จำนวน             2    คน                                    
 •  ปวส.                        จำนวน                       7   คน                                    
 • มัธยมศึกษา                จำนวน              5    คน          
 • ต่ำกว่ามัธยมศึกษา       จำนวน                         7    คน                                                                                                                                    

                                                              รวม      47   คน      

 

 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี  2557

รายรับ

41,237,023.45

48,155,817.14

44,747,711.96

รายจ่าย

31,360,817.79

37,756,863.30

38,051,974.43

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

9,875,205.66

10,398,953.84

6,695,737.53

 

ข.  ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  มี  15  หมู่บ้าน  ประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น  9,690  คน
 • มีพื้นที่ทั้งหมด  51,781.25  ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน  สภาพดินโดยทั่วไปเป็น           ดินร่วน  ปนทราย  ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง  บางแห่งดินอุดมสมบูรณ์สามารถประกอบการ  เกษตรได้ดี
 • อาชีพหลักของประชากร คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่  อาชีพรองคือ รับราชการ ทำสวน   เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  ส่วนการเกษตรผสมผสานชาวบ้านยังไม่ให้ความสนใจมากนัก  เพราะขาดความรู้และทุน   หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจะปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า
 • อาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ยังไม่มีหน่วยงานให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

 

——————————————–