องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0918629198
นางศศิธร อินทรพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้น
โทร : 0918629198
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956709117
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
โทร : 0833335776
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 0833335776
นายสันติพล เศรษโฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0635480377


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว