องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315864 โทรสาร 042-315864 ต่อ 101

บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61
account_box กองการศึกษาฯ
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
นางสาวณัฏฐนันท์ คำอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวณัฏฐนันท์ คำอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
ว่าง
ครู คศ.1
ว่าง
ครู คศ.1
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายมีชัย ทิศสีราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายมีชัย ทิศสีราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
จ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร