องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองการศึกษาฯ
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภูรีภัทร เสืออินทร์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 0807503766
นางสาวอินทิรา รัตนโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางวิราภรณ์ เสียงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรวดี อินทรพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ
นางนิภา ผาอำนาจ
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.วัดสระธาตุ
ว่าง
ครู คศ.1
นางสาววัชรา สัมมุตถี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประเพ็ญ เจริญศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศิริวรรณ โคตรโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกัญญาภัค แสนสิงห์
คนงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง
นางสาวสมหวัง ศรีคัฒนาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโนนเรียง
นางอร อุดมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวมณธิรา บุติพันคา
ครู
นางเอมอร ขันธ์พระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวรี ม่วงภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)