องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นายสายันต์ ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด ต้น
นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แสงไกร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ สิมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายวิทยา วัฒทันต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายคมกริช พรหมวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวปีรยาพร คำลิตร
ผช.นวก.สาธารณสุข
นางสาวอรุณรัตน์ อินอ่อน
ผู้ช่วยนิติกร
นางดอกไม้ สิงห์ขร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุพรรษา ประดับศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรดาพร พิมพ์โคตร
ผช.จพง.ธุรการ
นายทรงวุฒิ ชัยพล
ผช.จพง.ป้องกัน ฯ
นายอุดม ทุมผารักษ์
คนสวน
นางสาวชนิดา รัตนพลที
คนสวน
นายสายเปล โลหะพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายวงเดือน ภูทองเงิน
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อันลูกท้าว
พนักงานขับรถยนต์
นายสำฤทธิ์ เจริญศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิพักตร์ ไขบุดดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสวัสดิ๋ แสนวงษ์
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชา ชัยปรุ
จ้างเหมาบริการ
ว่าง
คนงานทั่วไป