องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๒๔ คน จำนวน ๑๓๙ วัน (วันเปิดภาคเรียนจำนวน ๑๐๒ วัน และวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน) นม ยู เอช ที จืดชนิดกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐,๓๖๓ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑๘,๑๗๐.๖๘ บาท
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐๒ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐๒ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ค่าเช่ารายเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท ใช้งานได้ ๑๓,๐๐๐ มิเตอร์/เดือน มิเตอร์ที่เกิน คิดเพิ่มมิเตอร์ละ ๒๘ สตางค์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๓๐๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านศรีสุขหมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ สาย (สายบ้านศรีสุข - ห้วยฝายหิน และสายบ้านศรีสุข - บ้านนาล้อม ตำบลหัวนา)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed วัสดุไฟฟ้า (ชุดโคมไฟถนน ๑x๔๐ w ขาแป๊บประปา จำนวน ๕ ชุด และรางหลอดไฟ LED จำนวน ๕ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเออกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองคลัง (งานรื้อฝ้าเพดานและงานประตู) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐๐-๐๔๒ ซ่อมเมนบอร์ด จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๖๑ แก้ไขอาการบอร์ดล็อค จำนวน ๑ เครื่อง)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One แฟลชใบออต แก้ไขอาการบอร์ดล็อค จำนวน ๒ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All Al One แฟลชใบออต แก้ไขอาการบอร์ดล็อค
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์นราชกัญญา ?ฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง?ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 360 ตัน) เพื่อปรัปบรุงซ่อมแซมถนนบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 (สายข้างสวนปาล์ม)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนาล้อมหมู่ที่ ๑๓ (สายทางไปฝายน้ำล้น)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนาล้อมหมู่ที่ ๓ (สายทางไปฝายน้ำล้น)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก (ชุดโซฟาเข้ามุม ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๐.๘๕ เมตร) จำนวน ๑ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ (ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๙๐๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๗ (สายหน้าป่าช้า)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน (๓๐ รายการ)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ชุดโฮมมี่ ๒ สไลด์ ขนาด ๒x๓.๖x๒.๓ เมตร)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๓๗๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโนนเรียง หมู่ ๖ (สายข้างที่นานายเฮง)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต ๖๐๕๐ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ (ตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนยาง บริดจสโตน ๒๑๕/๗๐R๑๕ จำนวน ๔ เส้น )
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๕๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๕๐ รายการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ (จำนวน ๓๔ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง (จำนวน ๔๙ ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ จำนวน ๓๔ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ขวดน้ำดื่มพร้อมฝาขวด ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๓,๐๖๐ ใบ และถุงแพ็คขวดน้ำดื่ม ขนาด ๘.๕ x ๑๙ จำนวน ๓ กก.
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๕๙๑ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ (สายตัวยู)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๐ ตัน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกม่วยหมู่ที่ ๓ ถึง บ้านดอนเข็ม(ตำบลหัวนา)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายแทรมโพลีน จำนวน ๓ ชุด (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เครื่องออกกำลังกายแทรมโปลิน จำนวน ๓ อัน)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและส่งเสริมการออกกำลังกาย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๖๘ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๗ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2566 (จำนวน 68 วัน)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU แบบแยกส่วน) จำนวน ๒ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
1 - 50 (ทั้งหมด 466 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว